1. Všeobecné ustanovenia

Informácie o prevádzkovateľovi www.kuklito.sk:

Kuklito s.r.o.
Brnenská 56
040 11  Košice

IČO: 51838427
DIČ: 2120811055

E-mail: info@kuklito.sk
Tel.č.: 0905 364 417

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Kuklito, s.r.o., Brnenská 56, 040 11  Košice, Slovenská republika, IČO: 51838427(ďalej len „predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.kuklito.sk (ďalej len „Kuklito”) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „kúpna zmluva”). (Predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany”). Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami  zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 1. Vymedzenie pojmov

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.
Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy
Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami súhlasí.

 1. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje: 

Dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky na adresu v rámci Slovenskej republiky.

Dodať kupujúcemu tovar  vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas manipulácie u prepravnej spoločnosti.

Predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené objednávateľom, teda kupujúcim. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto dodania určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom, poprípade sa daňový doklad odošle elektronicky na email kupujúceho.

V prípade, že predávajúci odošle omylom iný druh tovaru, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných nákladov, ktoré vznikli zákaznikovi po odoslaní zásielky späť predávajúcemu.

Predávajúci nezodpovedá za: 

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa.
 3. Nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

Kupujúci sa zaväzuje:

Kupujúci potvrdzuje, že si predmet kúpy vybral v súlade s ponukou predávajúceho v internetovom obchode www.kuklito.sk . Kupujúci prehlasuje, že s obchodnými podmienkami je oboznámený, sú pre neho zrozumiteľné a tieto podmienky sa zaväzuje dodržiavať.

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov. V opačnom prípade nech zásielku neprevezme a požiada dopravcu o spísanie škodového záznamu.

Zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 1. Objednávanie tovaru

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu Kuklito.
Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.

 1. Storno objednávky

Objednávka je považovaná za záväznú po jej doručení predávajúcemu.

– Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho a to zaslaním mailu na adresu info@kuklito.sk. V žiadosti o zrušenie objednávky uvedie kupujúci číslo objednávky. Predávajúci potvrdí kupujúcemu stornovanie objednávky.

– Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
1. V prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru kupujúcim.
2. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedodania tovaru dodávateľom ho predávajúci nedokáže v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami dodať kupujúcemu . V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 7-tich kalendárnych dní.

 1. Dodacie lehoty

Dodacie lehoty sú pre všetky druhy produktov rovnaké. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky.

Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 7dní od dátumu overenia objednávky. V okamihu expedovania zásielky sú vám na email doručené informácie. Pri nečakaných okolnostiach sa môže  doba dodania predĺžiť. V tomto prípade Vás vopred upozorníme na email alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

Po odoslaní vašej objednávky, Vám pošleme potvrdzujúci mail, v prípade, že Vám tovar do 3 dní od odoslania nebude doručený, kontaktujte nás. Pomocou čísla zásielky, ju nájdeme a problém vyriešime.

V prípade, že vás poštový doručovateľ nezastihne na uvedenej adrese, bude zásielka uložená na vašej dodacej pošte s tým, že do schránky vám bude daná informácia o uložení zásielky na pošte, kde balíček bude uložený maximálne 12 dní.

 1. Dodanie tovaru

Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom.
Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.
Objednaný tovar bude v čo najkratšom možnom čase zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., Zásielkovne alebo kuriérom na meno a adresu objednávajúceho a to v lehote do 7 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim v závislosti od dostupnosti tovaru na sklade (dostupnosť na sklade je uvedený pri každom tovare).
Kupujúci bude mailom informovaný o najbližšom možnom termíne dodania. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu lehoty dodania tovaru. Takáto zmena bude kupujúcemu neodkladne oznámená mailom a kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu neodkladne oznámené mailom na info@kuklito.sk.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.

 1. Poštovné

Výška poštovného Slovenskou poštou na dobierku 1. triedou je 3,70€(balík na poštu). Pri zaslaní kuriérom je výška poštovného 4,90€.

 1. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

Ceny uvedené na stránke internetového obchodu Kuklito sú uvedené s DPH a platné v čase objednania tovaru. Ceny neobsahujú poštovné a balné náklady (balné náklady pri každej objednávke sú zdarma).
Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

V prípadoch, ak v e-shope pri určitom tovare nie je cena uvedená, prípadne je uvedená nulová cena, táto cena nie je platná a je chybnou cenou, tento tovar prosím neobjednávajte, vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade výraznej zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie.

Po uskutočnení objednávky bude na e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad – faktúra bude odoslaná spolu s objednaným tovarom.
Kupujúci môže uskutočniť platbu nasledujúcimi spôsobmi:
PLATBA NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí.

PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ TOVARU: Pri tomto spôsobe platby si kupujúci objedná tovar na stránke www.kuklito.sk o ktorý má záujem. Pričom si vyberie prevzatie tovaru a následnú platbu osobne na sídle spoločnosti Kuklito, s.r.o., na adrese Brnenská 56, 040 11  Košice. Pričom kupujúci neuhrádza platbu za poštovné.

PLATBA PRIAMOU ÚHRADOU NA ÚČET: Pri tomto spôsobe platby kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke bankovým prevodom na účet spoločnosti Kuklito s.r.o..

 1. Vlastnosti tovaru a jeho použitie

Voskové obrúsky predávané predávajúcim pod značkou Kuklito sú ručne vyrobené na Slovensku, z vosku od tunajších včelárov, jojobovéh, živice a 100% bavlny (ďalej len ako „Voskový obal“). 

Keďže je voskové obal vyrábaný ručne, rozmery  sa môžu líšiť o 15 mm oproti rozmerom uvedeným v e-shope. Na voskovom obale sa môžu vyskytnúť malé miesta nepokryté voskom. V prípade, ak miesto nepokryté voskom nie je väčšie ako 2 cm x 2 cm, nepôjde o chybu tovaru. Na voskových obaloch sa môžu vyskytnúť tmavé stopy živice, čo taktiež nepredstavuje chybu tovaru.

Pri používaní voskových obalov je potrebné dodržiavať podmienky uvedené v e-shope v sekcii Časté otázky, najmä nevystavovať voskový obal zdrojom tepla, ako sú mikrovlnné rúry, rúry alebo umývačky riadu. Nakoľko je včelí vosk horľavý, treba voskové obaly držať ďaleko od ohňa.

Voskový obal nie je vhodný na surové mäso, horúce potraviny alebo tekutiny. Voskový obal sa môže zafarbiť pri niektorých potravinách, ako napr. červená repa alebo čučoriedky. Po použití stačí voskový obal utrieť alebo opláchnuť v studenej alebo vlažnej vode. Po umytí je potrebné nechať voskový obal voľne vystretý vysušiť. Životnosť voskového obalu závisí od intenzity používania a starostlivosti. Voskový obal vydrží minimálne rok, ak je používaný v súlade s týmito VOP a podmienkami uvedenými v e-shope v sekcii Časté otázky. Pri každodennom používaní je životnosť voskového obalu kratšia, a to maximálne šesť mesiacov.

Ak má kupujúci záujem o voskový obal, ktorý je momentálne nedostupný, alebo v rozmeroch, ktoré nie sú uvedené v e-shope, môže kontaktovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónneho čísla uvedených v informáciách o prevádzkovateľovi v čl. 1.

 1. Odstúpenie od zmluvy


Podľa zákona č. 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v e-shope Kuklito je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia.
Oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy môže byť predávajúcemu doručené emailom (info@kuklito.sk), telefonicky alebo v písomnej podobe (Kuklito s.r.o., Brnenská 56, 040 11  Košice) pričom lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z., pričom podľa § 10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., sa lehota na odstúpenie od zmluvy považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný v pôvodnom stave a obale so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané.
Tovar musí byť dodaný v originálnom obale, v pôvodnom stave, nepoškodený a bez známok používania. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nebude prijatý
Cena za vrátený tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy a to bankovým prevodom, prípadne iným dohodnutým spôsobom so zákazníkom.
Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

 1. Záručné podmienky a záručná doba

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.
Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok zverejnený na Kuklito.sk.

 1. Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len “reklamácie”) bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že bol prostredníctvom týchto obchodných podmienok oboznámený, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust § 18 ods 1 zákona SR č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len “zákon o ochrane spotrebiteľa”).

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim od Predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetových stránkach www.kuklito.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady. Zásady a postup pri vybavovaní reklamácií vychádzajú z Občianskeho zákonníka SR č 40/1964 Zb., Zákona SR č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov rovnako ako v kamennom obchode. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie (pri potravinách dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti), končí sa záručná doba na tieto veci uplynutím tejto lehoty.

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri preberaní tovaru.

Ak tovar vykazuje vady, má Kupujúci právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho, a to osobne, písomne poštou alebo e-mailovou správou. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení. Kupujúci v reklamácii uvedie svoje identifikačné údaje, číslo dokladu o zaplatení, presne označí druh tovaru a rozsah vád tovaru, ako sa vady tovaru prejavujú, aký nárok zo zodpovednosti vád tovaru si zvolil, prípadne v rámci svojich technických možností je oprávnený pripojiť fotodokumentáciu vady, a doručí reklamáciu na adresu Predávajúceho.

E-mail: info@kuklito.sk

Poštová adresa:
Kuklito s.r.o.
Brnenská 56
04011  Košice
Slovenská republika

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

Kupujúci je oprávnený za účelom zrýchlenia posúdenie reklamácie v rámci svojich technických možností zhotoviť fotodokumentáciu vady a zaslať ju spolu s reklamáciou vady Predávajúcemu. Predávajúci, alebo určená osoba, má právo posúdiť vady aj na základe fotodokumentácie.

Predávajúci je oprávnený požiadať Kupujúceho, aby na účely posúdenia vady reklamovaný tovar doručil na adresu určenú Predávajúcim. V prípade doručovania tovaru na určené miesto Kupujúci doručí tovar tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

Predávajúci, alebo Predávajúcim určená osoba, vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Kupujúcim, a to vo forme e-mailovej správy, alebo v písomnej forme.

Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv podľa bodu 6.1. týchto všeobecných obchodných podmienok v zmysle ust § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka SR uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
– Odovzdaním opraveného tovaru Kupujúcemu.
– Výmenou tovaru.
– Vrátením kúpnej ceny.
– Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
– Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailovej správy, resp. poštou a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. poštou spolu s tovarom doklad o vybavení reklamácie.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a) Predávajúci zabezpečí odstránenie vady alebo
b) Predávajúci vadný tovar vymení.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, alebo sa jedná o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, Predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia Kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za rovnaký tovar alebo

 1. b) Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo
  c) výmenou tovaru za iný tovar s rovnakými technickými parametrami v prípade že nie je možné vymeniť tovar za rovnaký tovar, alebo
  d) ak Kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpi, vybaví Predávajúci reklamáciu za vadný tovar a vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu.

Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené Kupujúcim pri uplatnení reklamácie.

 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 1. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci objednávkou tovaru na kuklito.sk prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov. Súčasne sa predávajúci zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.kuklito.sk

Orgán dozoru a dohľadu :
Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

info@soi.sk